ࡱ> MOL` Rb2bjbj2B0 |||||||d,**TTTTT///$Th!R-|/////||TT/|T|T/||TH 0ߢV\'R0*"yF""|//////////*//// TdT|||||| Ye'Yf[>yOyf[ؚI{xvzb f[/g]\OJWyv{tRl ,{Nz yv{t ,{Nag :NcR-NVf[/gxvz $\vQ/fRt^f[sQN-NVvm^xvz Ye'Yf[>yOyf[ؚI{xvzbN N{y ؚxb Q[z f[/g]\OJW Wёyv v^6R[,gyv{tT[eRl0 ,{Nag Ye'Yf[eyyxY:Nf[!hNe>yOyf[xvzv{t ؚxb(WeyyxYv[ N#f[/g]\OJWyvvwQSO{t0~~T[e]\O0 ,{ Nag ؚxbwQSO#f[/g]\OJWyvv{t0~~T{t]\O vQ;NL#/f 1.~~6R[t^^f[/g]\OJWĉR nx[xvzcWS 2.~~Tc[yv3ub0ċ[0zyDR0-NghgSbg6e~y]\O 3. ~~Nf[/g]\OJWyvvcvsQvf[/gNAm;mR 4. {tf[/g]\OJWyv~90 5. vQ[ gsQ]\O0 ,{Nz yv3ub ,{Vag f[/g]\OJWWёyvbTwmQYlQ_bh kt^~~3ub$N!k N0 NJSt^TN!k k!kN,DR5y 9hncwQSO`Q kyDRё:N3 5NCQsQ.͋yr+RyvDRё:N1.5NCQ 0 gsQyv3ub]\OvNy 1uؚxb(W3ubw-NwQSOĉ[0 ,{Nag ؚxbf[/g]\OJWv3ubagN/f 1. k*N 0f[/g]\OJW 0{1u N T gqQ TxvzeTxvz TNvf[~b]\OJWhQbXTDyOf[0~Nmf[I{>yOyf[Wvtxvzbؚ4ls^v~xvz0 4. yv#N{Nؚxb~{ u[f[/gĉT T Yg(WyvۏLǏ z-Nb~yTSsyvxvzX[(Wf[/g1YbvQNN{tĉ[v`I{ ؚxb\edyv NNlQ:yv^VDRDё0 ,{ Nz yvċ[ ,{mQag ؚxb#[3ubۏL[('`[g ^zċ[N[Oo`^ XvsQWvw Tf[ۏLċ[0 yvċ[Ǒ(ufNbċ[Ns:WT{v~Tve_ fNb[hQǏ zǑ(uST?S Tvċ[6R^0 yvċ[v;NhQ/f 1. wQ gSR'`T͑vf[/gNyOyf[ؚI{xvzbyvzywfN 0 zyeNwfN NSKNew{0 ,{Vz yv~9 ,{kQag ؚxbf[/g]\OJWyv~9eg Ye'Yf[Rb0 ,{]Nag ؚxb9hnc Ye'Yf["Rĉ[NSyv3u-Nv~9O(u{ [yv~9O(uۏL%NkN(u N_(uNNxvzesQv_/e ~9O(uCgR_yv#N0 yv~9_/eVSb 1. VfNDe9 c6eƖDeǏ z-N-pNVfN0Dev9(uNS YpS0U_0pSI{9(u 2. VQN9 vQ-Nk*Nyv~VQޘ:ghyvb N_YN3!k k!kSbNNv_ԏ z:ghy0 3. ewQ9TY9 4. SbpS90pS7R9 5. N,'`yvyvt[90N[ċ[9T1500CQ sQ.͋ yr+Ryvyvt[90N[ċ[9T800CQ 1uؚxb~NO(u0 ,{Nz yv{t ,{ASag ؚxb#[f[/g]\OJWyvۏL-Nghg0-NghgvQ[Sb 1.246<@HJPT~f~fP<('h?shPCJKHOJPJQJ^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo(.h?shP5@CJKHOJPJQJ\^J1h?shP5@CJKHOJPJQJ\^Jo($h?shP@CJKHOJQJ^J*h?shP5CJKHOJQJ^JaJo("h?shP5CJKH^JaJo(+h?shP5CJ KHOJPJQJ^JaJ .h?shP5CJ KHOJPJQJ^JaJ o( 46J N ~$ddd1$4$WD[$\$`a$gdP$ddd1$4$WD[$\$`a$gdP$ddd1$4$[$\$`a$gdP$ddd1$4$[$\$`a$gdP$d,dd1$4$[$\$`a$gdP b2  L T B D l n p r v ueh?shPCJKHPJ\aJ'h?shPCJKHOJPJQJ\^J!hl?CJKHOJPJQJ^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ^Jo($h?shPCJKHOJPJQJ^J'h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J# h z|bz$ ddd1$4$WD[$\$`a$gdP$ddd1$4$WD[$\$`a$gdP $ hhAddd1$4$[$\$^h`Aa$gdP$ddd1$4$[$\$^`a$gdPv  f l n x|`bx~DZnjnjnjxhT'h?shPCJKHOJPJQJ\^Jh?shPCJKHPJ\aJ'h?shPCJKHOJPJQJ\^J h?shPCJKHOJQJ^J'h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo($h?shPCJKHOJPJQJ^J'h?shPCJKHOJPJQJ^Jo(!hl?CJKHOJPJQJ^Jo( z|,0246:BDJNxz$&<BD¬–‚‚n‚]]L!hT CJKHOJPJQJ^Jo(!h=fCJKHOJPJQJ^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J'h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?sh oCJKHOJPJQJ\^Jo(*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo(*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo($h?shPCJKHOJPJQJ^J'h?shPCJKHOJPJQJ^Jo(|.0Dz&>N*|***+$ddd1$4$[$\$`a$gdP$ddd1$4$[$\$`a$gdP$ddd1$4$WD[$\$`a$gdPD $0:dzwdP'hTghTgCJKHOJPJQJ^Jo($hTghPCJKHOJPJQJ^J'h?sh eCJKHOJPJQJ^Jo('h?shw>CJKHOJPJQJ^Jo('h?shqvCJKHOJPJQJ^Jo('h?shICJKHOJPJQJ^Jo(!hT CJKHOJPJQJ^Jo($h?shPCJKHOJPJQJ^J'h?shPCJKHOJPJQJ^Jo(:FHPTdfpdz{hRyOyf[ؚI{xvzbf[/g]\OJWyv vxvzbg0 ,{NASag Ǐt[6evbg 1uؚxbS 0 Ye'Yf[>yOyf[ؚI{xvzbyv~yffN 0 \O:Nyv#NSvQ~bXTyxN~vck_fPge0~bXTvc T c 0yv~ybJTfN 0-Nvz^cR0 ,{kQz DR ,{NASNag ,gRl1u Ye'Yf[>yOyf[ؚI{xvzb#ʑ0,gRl2010t^9gw[e0 +,++\,,-*---..F.V.v.x...//T//,0.0B0$ddd1$4$[$\$`a$gdP$ddd1$4$WD[$\$`a$gdPf,,,,,,,,-(-.-----... .D.J.T.V.t.x.|.~.........../DZLJssDZ'h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?sh_"&CJKHOJPJQJ\^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo($h?shPCJKHOJPJQJ^J!hl?CJKHOJPJQJ^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ^Jo(%///2/P/R/T//////*0,0.000204080@0B0J0L0N000000dzس؝s_I___س*h?sh_"&CJKHOJPJQJ\^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ^Jo(!hl?CJKHOJPJQJ^Jo($h?shPCJKHOJPJQJ^J'h?sh_"&CJKHOJPJQJ^Jo(B0000 1112b2v[$ddd1$4$WD[$\$`a$gd_"& $ Pddd1$4$[$\$^`Pa$gdP$ddd1$4$[$\$`a$gdP$ddd1$4$WD[$\$`a$gdP$Xddd1$4$WD[$\$`Xa$gdP$ddd1$4$[$\$`a$gdP000000000111 1(1ȴ힊wcOc<*"h?shPCJKHPJ\^Jo($hr3hPCJKHOJPJQJ^J'hr3h=fCJKHOJPJQJ^Jo('hr3hPCJKHOJPJQJ^Jo($hr3CJKHOJPJQJ\^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ^Jo('h?sh_"&CJKHOJPJQJ^Jo(!hl?CJKHOJPJQJ^Jo($h?shPCJKHOJPJQJ^J (1,111111122222ƳycO9#*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo(*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J*h?shPCJKHOJPJQJ\^Jo(h?shPCJKHPJ\aJ*h?sh_"&CJKHOJPJQJ\^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J$h?shPCJKHOJPJQJ^J$h?shPCJKHOJPJQJ^J#h?shPCJKHPJQJ^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ\^J 2N2R2T2V2^2`2b2봭 h?sh #h?shPCJKHOJPJ^Jo('h?shw>CJKHOJPJQJ^Jo(!h(0SCJKHOJPJQJ^Jo('h?shPCJKHOJPJQJ^Jo(0182P. A!"#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH$A$ ؞k=W[SOBiB nfhR>Iw&=Mf-` "*:;Fe B T b 2 00000000P000000000000'AQ\]qIwMf-`Fe B T b 2 X00y00y00%Hy00$y00"y00y00y00"y00y00y000y00y00I00I00y00p%y00y00 X00 Z00 X00 y0 0\ y0 0y0 0 y0 0 y0 0 X00X00 y00 y00 y00 X00X00 y00 ̮X00 X00X00X00I00I00,I00I00K00v D:f,/0(12b2  +B0b2 b2 8@0( B S ? %(*}~&*@DPqtvor<>AMQRUW =>AB%(<?LOeh-B !$)*9Ldeik~ & A  $ ) 2 $%}~&'@APQ[]pqop<>QR=>HIvw%&<=LMef,-_`~ !")*9;EFde~  A B S T a b  / 2 Q]T b / 2 $ ( 2 )(+6?T hw> _"&_!1h49l?tWBJ_tJmO(0S]0TFT e=fTgb6l orygAr3I "fWqvKP',?s o,uF@( ( 5H ( ( (0 @@ @*Unknown G:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial1& R<*_oŖў;([SOSimSunM%Times New Roman;5 |8ўSOSimHei?5 :Cx Courier New;5 N[_GB2312 hC&&i!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[rd+ + 2QKX)?P2 Ye'Yf[>yOyf[ؚI{xvzbuserckegOh+'0 $ D P \ ht|ѧѧߵоԺuserNormal22Microsoft Office Word@]n2@Ϙ*@O)@V\՜.+,0 X`lt| +  !#$%&'()+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKNRoot Entry FV\PData "1Table*"WordDocument2BSummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8DCompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q